PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti:

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Sídlo spoločnosti:

  Štúrova 147, 949 65 Nitra

IČO:

  35 960 736

DIČ:

  2022074186

IČ DPH:

  SK 2022074186

Právna forma:

  Akciová spoločnosť

Registrácia:

 

Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel:

Sa, Vložka číslo: 10309/N

Deň zápisu:

  30.10.2005

 


Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. bola založená na základe zakladateľskej listiny, v

súlade s uzneseniami prijatými na zasadnutiach zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 170/2005, č. 197/2005, č.209/2005, č. 280/2005 a č. 281/2005, ktorými bolo rozhodnuté o založení akciovej spoločnosti bez upisovania akcii. Jediným zakladateľom je Nitriansky samosprávny kraj
so sídlom 949 01 Nitra, Rázusova 2A, IČO : 37861298.
Spoločnosť RSÚC Nitra a.s. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 

30.10.2005.

Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej 

zápisnice č. N 819/2012, Nz 49108/2012, NCRls 49944/2012 sa obchodná spoločnosť Regionálna 

správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10309/N sa stala právnym 

nástupcom zanikajúcich spoločností:

 

Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta,945 01 Komárno, 

IČO: 35 960 809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa,vložka č. 10311/N,


Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, 

IČO: 35 960 787, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, 

vložka č. 10310/N,


Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 

Nové Zámky, IČO: 35 960 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa,  

vložka č. 10313/N


Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, 

IČO: 35 960 817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10312/N

 

a prebrala na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností Regionálna správa a údržba 

ciest Levice a.s., Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., Regionálna správa a údržba ciest 

Nové Zámky a.s., Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., ku dňu 01.01.2013.


Nitriansky samosprávny kraj ako jediný akcionár akciovej spoločnosti. Regionálna správa a údržba 

ciest Nitra a.s. prijal dňa 29.7.2019 rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti zo 

170.000,- EUR na 931.422,- EUR. Zvýšenie sa vykonalo nepeňažným vkladom hnuteľných vecí. 

Základné imanie spoločnosti je v súčasnosti rozvrhnuté na 27.420 ks kmeňových akcií na meno, 

v listinnej podobe, z toho 27.394 ks v menovitej hodnote jednej akcie 34,- EUR a26 ks v menovitej 

hodnote jednej akcie 1,- EUR. S novými kmeňovými akciami na meno sú spojené rovnaké práva, 

ako sú práva spojené s kmeňovými akciami vydanými skôr.

_________________________________________________________________


Dňa 24.08.2023 bola uzavretá nová kolektívna zmluva na obdobie od 1.9.2023 do            31.12.2027 vrátane dodatkov. Plné znenie KZ vrátane dodatkov je uverejnené v sekcii 

Verejné informácie / Kolektívna zmluva RSÚC Nitra a.s.  

_________________________________________________________________

 

                       Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

                                    Štúrova č.147, 94965 Nitra

_________________________________________________________________
                                                  
                                                 VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

                                                    žiadne voľné pracovné pozície ___________________________________________________________________________
                                         v prípade záujmu nás kontaktujte
                                                       praca@rsucnr.sk