OZNAMY

Podklady  k žiadosti o vyjadrenie k PD stavby požadované správcom ciest II. a III. triedy – RSÚC Nitra a.s.
Ku krátkej žiadosti s popisom projektovanej stavby napísanej strojne, resp. počítačom žiadame priložiť projektovú dokumentáciu (PD), spracovanú autorizovaným projektantom s pečiatkou autorizácie a jeho podpisom.

V PD musí byť predložená prehľadná situácia širších vzťahov, prípadne letecká snímka, kópia katastrálnej mapy a pod.. , z ktorej je možné posúdiť, či vôbec pôjde v rámci navrhovanej stavby o zásah do cestnej siete v našej správe ( t.j. cesty II. a III. triedy).

Ak k zásahu do cestnej siete v našej správe dôjde, tak vo svojej objektovej skladbe musí PD stavby obsahovať každý jeden zásah do cestného telesa v našej správe (asfaltová vozovka, cestné krajnice, cestné priekopy, pomocné pozemky... presné znenie v  § 8 ods. 1 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – cestný zákon ).

Pri novostavbách rodinných domov sú to spravidla zásahy do cestného telesa v rámci objektov, prípojok stavby na inžinierske siete ( IS ), t. j. vodovod, plyn, elektrina, kanalizácia, verejné osvetlenie a pod.

V objektovej skladbe PD musí byť aj riešenie dopravného pripojenia stavby ( vjazd ) na cestnú sieť v našej správe.

Zásahy do konkrétnej časti cestného telesa ( rozkopávky, pretláčania pod cestným telesom, rozširovania vozovky, stavebné úpravy v cestnom telese, vjazdy, výstavby chodníkov, autobusové výbočiská a pod. ) musia byť v PD detailne riešené, aby bolo možné zistiť, o aký zásah, resp. rozsah  zásahu do cestného telesa v rámci projektovanej stavby dôjde.

V PD musí byť detailne riešená aj adekvátna, resp. správcom cestnej komunikácie určená spätná úprava stavbou  narušenej časti cestného telesa.

Odvodnenie spevnených plôch projektovanej stavby musí byť v PD riešené v súlade s ustanovením  § 14, ods. 1 a 4 vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), t. j. odvodnenie spevnených plôch stavby riešiť bez zásahu do odvodňovacieho systému cestného telesa v našej správe.

K PD požadujeme priložiť kópiu listu vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy situovanej stavby.

V prípade potreby bližších informácií a nejasností je možné veci konzultovať s nasledovnými pracovníkmi RSÚC Nitra a.s. , podľa jednotlivých okresov:


 

Organizačný útvar

Meno

Kontakt

Nitra

Ing. Milada Zaťková 

0911 930 380

Levice

 Ing. Radoslava Tatarkovičová

0902 948 480

Komárno

Ing. Andrea Horkovičová

0902 948 532

Nové Zámky

 Mgr. Peter Mrosko

0904 309 531

Topoľčany

Jana Pintérová

0903 960 907

P O P L A T K Y

 
A) za vypracovanie vyjadrení a stanovísk:

- k určeniu trvalého dopravného značenia (k určeniu dopravného zariadenia) osadeného na ceste II. a III. triedy (§ 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb.);


-  k povoleniu pripojenia RD na cestu II. alebo III. triedy (zriadenie vjazdu na pozemok)(§ 3b zákona č. 135/1961 Zb.);


-  k uzávierke a obchádzke (§ 7 zákona č. 135/1961 Zb.);


-  k zvláštnemu užívaniu - ukladanie vedení do telesa cesty (§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb.) ale iba v prípadoch pretláčania, súbehu a dodatočného vydania rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, s určením podmienok uvedenia rozkopávky do pôvodného stavu - pri poruche na vedení uloženom v pozemnej komunikácii, ktorú treba neodkladne odstrániť);


-  k zvláštnemu užívaniu - usporadúvanie akcií (§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb.);


-  k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty (§ 11 zákona č. 135/1961 Zb.);


-  k povoleniu umiestnenia reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia v cestnom ochrannom pásme cesty II. alebo III. triedy (§ 11 zákona č. 135/1961 Zb.);


-  k výrubu drevín pri ceste II. alebo III. triedy (§ 14 zákona č. 135/1961 Zb.);


-  k projektovej dokumentácii k investičným akciám (ďalej len vyjadrenie)
 
Na základe rozhodnutia Cenovej komisie pri RSÚC Nitra a.s. je výška poplatku nasledovná:


Výška poplatkov od 01.01.2024


- fyzická osoba nepodnikateľ (občan)                              50,00 eur s DPH/vyjadrenie
- právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ                 100,00 eur s DPH/vyjadrenie

 


 
Cena je stanovená v zmysle „Štatútu cenovej komisie podľa čl. 4.6“


Poplatky sa netýkajú obcí a orgánov štátnej správy.
  
B) za skladovanie

Výška poplatku je stanovená vo výške 5,00 eurá s DPH/deň
  
Platnosť: od 01.01.2024
 
V Nitre dňa 01.01.2024