PROFIL SPOLOČNOSTI

Obchodné meno spoločnosti:

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Sídlo spoločnosti:

  Štúrova 147, 949 65 Nitra

IČO:

  35 960 736

DIČ:

  2022074186

IČ DPH:

  SK 2022074186

Právna forma:

  Akciová spoločnosť

Registrácia:

 

Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel:

Sa, Vložka číslo: 10309/N

Deň zápisu:

  30.10.2005

 


 
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. bola založená na základe zakladateľskej listiny, v

súlade s uzneseniami prijatými na zasadnutiach zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 170/2005, č. 197/2005, č.209/2005, č. 280/2005 a č. 281/2005, ktorými bolo rozhodnuté o založení akciovej spoločnosti bez upisovania akcii. Jediným zakladateľom je Nitriansky samosprávny kraj, so sídlom 949 01 Nitra, Rázusova 2A, IČO : 37861298.
Spoločnosť RSÚC Nitra a.s. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra dňa 30.10.2005.

Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 03.12.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 819/2012, Nz 49108/2012, NCRls 49944/2012 sa obchodná spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10309/N sa stala právnym nástupcom zanikajúcich spoločností:

 

  • Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., so sídlom Bašta IV. Okružná cesta, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 809, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10311/N,

  • Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., so sídlom Nádražný rad 27, 934 80 Levice, IČO: 35 960 787, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10310/N,

  • Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., so sídlom Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky, IČO: 35 960 825, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10313/N

  • Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., so sídlom Pod Kalváriou 2003, 955 87 Topoľčany, IČO: 35 960 817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10312/N

 

a prebrala na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s., Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a.s., ku dňu 01.01.2013.


Nitriansky samosprávny kraj ako jediný akcionár akciovej spoločnosti. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. prijal dňa 29.7.2019 rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti zo 170.000,- EUR na 931.422,- EUR. Zvýšenie sa vykonalo nepeňažným vkladom hnuteľných vecí. Základné imanie spoločnosti je v súčasnosti rozvrhnuté na 27.420 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, z toho 27.394 ks v menovitej hodnote jednej akcie 34,- EUR a26 ks v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR. S novými kmeňovými akciami na meno sú spojené rovnaké práva, ako sú práva spojené s kmeňovými akciami vydanými skôr.

_____________________________________________________________________


Dňa 11.11.2019 bola uzavretá nová kolektívna zmluva na obdobie od 1.1.2020 do            31.12.2022 vrátane dodatkov. Plné znenie KZ vrátane dodatkov je uverejnené v sekcii 

Verejné informácie / Kolektívna zmluva RSÚC Nitra a.s..  

_____________________________________________________________________

 

                       Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

                                    Štúrova č.147, 94965 Nitra

_____________________________________________________________________
                                                  
                                                 VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

                           ku dňu 01.12.2023 stredisko Komárno, Nitra, Nové Zámky 

- Vodič robotník stredisko Komárno, Nitra a Nové Zámky
- Automechanik stredisko Nitra, Nové Zámky
- Vodič robotník mostná čata stredisko Nitra

_____________________________________________________________________________
                                         v prípade záujmu nás kontaktujte
                                                       praca@rsucnr.sk